Mazda3

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Informatie met betrekking tot gegevensbescherming
(art. 13, 14, 21 EU-AVG)


1. De bescherming van uw privacy bij het inzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens is voor Mazda een belangrijke zorg, waarbij Mazda secuur omgaat met de gegevens en waarbij alle wettelijke vereisten in acht worden genomen.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door zowel de Mazda Erkende Verdeler/Hersteller, zijnde NAAM, ADRES, TEL, als Mazda Motor Belux, een divisie van Mazda Motor Logistic Europe NV, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek (hierna MMB). Beiden zijn elk (apart) verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

 

Wenst u in contact te komen met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, dan kan dat via volgend e-mail adres voor


2. Bepaalde persoonsgegevens worden door de Mazda Erkende Verdeler/Hersteller en MMB verzameld en verwerkt waaronder: uw identiteitsgegevens (bv. naam, adres, contactgegevens), informatie over uw relevante voertuig(en) en eventuele afspraken, uw klantenprofiel (bv. gezins- of familiestatuut, voertuigvloot), informatie met betrekking tot uw Identiteitskaart en rijbewijs, contractdetails en historiek van uw persoonlijke contacten, relevante voertuigidentificatienummer(s), oorspronkelijke registratie, historiek van onderhoud en technische details van uw voertuig(en), met inbegrip van technische controlegegevens, welke aanpassingen er zijn aangebracht of welke onderdelen er zijn geleverd. Met het oog hierop kunnen we persoonsgegevens die we van u ontvangen combineren met persoonsgegevens verzameld via andere kanalen.

 

Er worden ook persoonsgegevens verzameld via elektronische controlemechanismes die in uw voertuig zijn ingebouwd. Controlemechanismes verwerken gegevens die zij, bijvoorbeeld, van voertuigsensoren krijgen, die zij zelf genereren of onder elkaar uitwisselen. Bepaalde controlemechanismes zijn nodig voor het veilig functioneren van uw voertuig, terwijl andere u ondersteunen terwijl u aan het rijden bent (systemen voor voertuigondersteuning) en nog andere zorgen voor comfort of ondersteunen infotainmentfuncties. De volledige informatie m.b.t. welke specifieke gegevens in uw voertuig verzameld, opgeslagen en eventueel aan derden doorgegeven worden, zijn vermeld in de werkingsinstructies van het voertuig onder de hoofding privacy bij de omschrijving van de betrokken functie. Ze zijn ook online en, afhankelijk van de uitrusting, digitaal in het voertuig beschikbaar.


Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onlinediensten geleverd door derde aanbieders, dan zijn zulke diensten ook onderworpen aan het gegevensbeschermingsbeleid en de gebruiksvoorwaarden van de betrokken derde aanbieder. Noch de Mazda Erkende Verdeler/Hersteller, noch MMB, noch de fabrikant heeft een regelende invloed op de uitgewisselde inhoud. Voor meer informatie, gelieve u te informeren bij de derde aanbieder.

3. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:


3.1 Teneinde onze overeenkomst(en) met u na te leven, uw bestellingen uit te voeren alsmede voor het uitvoeren van activiteiten (zoals testritten of offertes) als onderdeel van precontractuele relatie en opvolging.


3.2 Teneinde de wettelijke verplichtingen te respecteren m.b.t. garantie, productveiligheid, productaansprakelijkheid, boekhouding, fraude, anti-witwas alsook om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een uitspraak of een verzoek van een autoriteit.


3.3 Voor merk-specifieke ondersteuning door het erkende verdeler/herstellernetwerk.


3.4 Voor directe marketing,

 

 • mits uw toestemming:
  • via het door u gekozen communicatiekanaal,
  • om uw gegevens door te geven aan onze partner voorfinancieringsproducten,
  • om uw gegevens door te geven aan onze partner voorverzekeringsproducten,
 • zonder uw toestemming:
  • op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Bijkomende details of toevoegingen met betrekking tot de doeleinden van gegevensverwerking kunnen worden gevonden in de respectievelijke contractdocumenten, formulieren, een verklaring van toestemming en/of andere aan u verstrekte informatie (bv. in de context van het gebruik van onze website of onze voorwaarden).


4. Uw persoonsgegevens worden bewaard enkel voor de duur die nodig is voor voornoemde doeleinden, d.w.z.:

 

 • voor het doel van de contractuitvoering en het vorderen van of zich verdedigen tegen burgerrechtelijke eisen die voortvloeien uit de contractuele en wettelijke verplichtingen die met u bestaan, worden uw persoonsgegevens bewaard tot het einde van het jaar dat volgt op de verjaring of het verval van de respectievelijke wederzijdse claims of vorderingen,
 • tot op het moment dat u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing,
 • zo lang en in de mate dat opslag wettelijk vereist of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verplichting tot opvolgen van het product, voor het in stand houden van de productveiligheid en productverbetering of om het even welk handelsconflict op te volgen.


5. Uw persoonsgegevens zullen indien nodig meegedeeld worden aan de volgende ontvangers:

 

 • de inwendige structuren en organisatie-eenheden die uw gegevens nodig hebben voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in de context van het verwerken en implementeren van onze gerechtvaardigde belangen,
 • de Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki- gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, als de producent op basis van de standaard contractartikelen ingevoerd overeenkomstig de Beschikking van de Europese Commissie 2004/915/EG van 27 december 2004 te raadplegen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 385 op datum van 29.12.2004, blz. 74 e.v., en op //eur-lex.europa.eu/legal- content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915,
 • Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, als importeur en vertegenwoordiger van de producent en aanbieder van wegenhulp,
 • de uitvoeringspartner voor de wegenhulp,
 • als u een leasing- of financieringscontract zou willen afsluiten, de relevante leasingverstrekker of financier,
 • als u een verzekering of een optioneel uitgebreide waarborg wil nemen, de respectievelijke verzekeraar,
 • de uitvoeringspartner voor verzekeringsproducten,
 • de aanbieders van externe diensten (bv. drukkers, IT- dienstverleners, call centra, kredietinstellingen, koerierdiensten, logistiek), evenals boekhouders, advocaten, overheden en rechtbanken,
 • de Mazda Erkende Verdelers/Herstellers en garages, waarmee u in zakenrelatie treedt via Mazdaproducten en - diensten evenals onafhankelijke garages, waarmee u een garagecontract afsluit voor uw Mazda voertuig en andere dienstverleners, zoals bv. verzekeraars, leasing- en financieringsverstrekkers,
 • de voor u dichtstbijzijnde Mazda Erkende Verdeler/Hersteller, mocht de door u gekozen Mazda Erkende Verdeler/Hersteller het erkende verdeler/herstellernetwerk verlaten hebben.


6. U hebt het recht om op elk moment zich te verzetten tegen het verwerken van uw gegevens met het oog op rechtstreekse marketing (inclusief profilering, voor zover deze betrekking heeft op rechtstreekse marketing). Afhankelijk van waartegen u zich wenst te verzetten, kunt u contact opnemen met de Mazda Erkende Verdeler/Hersteller en/of met MMB via de hierboven vermelde contactgegevens.


U hebt eveneens het recht om, omwille van uw persoonlijke situatie, op elk moment zich te verzetten tegen het verwerken van uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen (inclusief op profilering). De Mazda Erkende Verdeler/Hersteller en/of MMB zullen dan niet langer de persoonsgegevens verwerken,tenzij

 

 • dwingende redenen kunnen aangetoond worden, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden,
 • de verwerking dient met het oog op het maken van een claim, het uitoefenen ervan of als verdediging tegen wettelijke vorderingen.


7. U hebt ook het recht van toegang, rechtzetting, wissen en overdracht van gegevens en het recht op bewerking van de verwerking. U kan ook klacht indienen bij de Gegevenbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel), als u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens niet correct werden verwerkt.

8. Wij vestigen er uw aandacht op dat sommige Mazda producten en diensten (inclusief bepaalde apps) hun eigen privacy beleid hebben, dat gedetailleerder beschrijft hoe uw persoonsgegevens in een bepaalde context wordt gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent en/of de manier waarop Mazda uw persoonsgegevens verwerkt, nodigen wij u uit om de website https://nl.mazda.be/privacy-and-cookies/ te raadplegen.